Ubuntu:Feisty pl/CzesteProblemy

From

< Ubuntu:Feisty pl
Revision as of 10:43, 29 April 2007 by Mikrobart (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Oprogramowanie zespołowe (Email/Kalendarz)

Jak zainstalować Meldware Communication Suite

sudo aptitude install sun-java5-jdk
sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun
 • Pobierz plik .jar for lub zbudujstąd
 • Otwórz nowy terminal
 • Zmień lokalizację na lokalizację z pobranym plikiem
 • Zamień nazwę pliku na poprawną, następnie:
sudo java -jar buni-meldware-20070225.jar
sudo cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/meldware-cs
sudo vi /etc/init.d/meldware-cs
 • Edytuj linię zaczynającą się na PATH przy "/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/mcs/bin" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DESC przy "Meldware Communication Suite" dołączając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na NAME przy "run.sh" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DAEMON przy "/opt/mcs/bin/$NAME" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na DAEMON_ARGS przy "-c meldware" wykluczając cytat
 • Edytuj linię zaczynającą się na SCRIPTNAME przy "/etc/init.d/meldware-cs" wykluczając cytat
 • Zapisz (ESC):wq
sudo chmod 755 /etc/init.d/meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc3.d/S21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc6.d/K21meldware-cs
sudo ln -s /etc/init.d/meldware-cs /etc/rc4.d/S21meldware-cs 
 • Wystartuj MCS
sudo /etc/init.d/meldware-cs restart

Serwer galerii zdjęć

 • Dla porównania Gallery1 i Gallery2 zobacz tutaj

Gallery1

Jak zainstalować serwer galerii zdjęć Gallery1
sudo apt-get install gallery (when prompted to restart Apache, choose No or Cancel)
sudo apt-get install imagemagick
sudo apt-get install jhead
sudo apt-get install libjpeg-progs
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo sh /usr/share/gallery/configure.sh
Gallery Configuration Wizard: Step 1
Next Step ->
Gallery Configuration Wizard: Step 2
General settings Tab ->
Admin password: Specify the password

Locations and URLs Tab ->
Album directory: /var/www/albums/
Temporary directory: /tmp/
Gallery URL: http://localhost/gallery
Albums URL: http://localhost/albums
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 3
Next Step -->
Gallery Configuration Wizard: Step 4
Save Config ->
Jak skonfigurować Gallery1 aby był dostępny przez Internet (nazwa hosta lub stałe IP) lub LAN (stałe IP)
n.p. Przypuszczając, że to połączenie jest poprawnie skonfigurowane
Internet (nazwa hosta lub stałe IP) lub LAN (stały IP): http://www.url.com
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
gksudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Znajdź ten fragment
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Zastąp tymi liniami
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://www.url.com/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://www.url.com/albums";
Jak skonfigurować Gallery1 aby był dostępny przez LAN (dynamiczne IP)
n.p. Przypuszczając, że to połączenie jest poprawnie skonfigurowane
LAN (dynamiczne IP): 192.168.0.1
sudo cp /etc/gallery/config.php /etc/gallery/config.php_backup
gksudo gedit /etc/gallery/config.php
 • Znajdź ten fragment
...
$gallery->app->photoAlbumURL = "http://localhost/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "http://localhost/albums";
...
 • Zastąp tymi liniami
$gallery->app->photoAlbumURL = "/gallery";
$gallery->app->albumDirURL = "/albums";
Jak zrobić/przywrócić kopię bezpieczeństwa Gallery1
sudo tar zcvf gallery.tgz /var/www/albums/ /etc/gallery/
 • Aby przywrócić kopię bezpieczeństwa Gallery
sudo tar zxvf gallery.tgz -C /

Gallery2

Jak zainstalować Gallery2
Jak skonfigurować Gallery2

Jak zainstalować wersję Subversion serwera kontrolnego (ze wsparciem Apache)

 • Zainstaluj moduły Subversion i Apache 2
sudo aptitude install subversion libapache2-svn
sudo a2enmod dav_svn
 • Konfiguruj Apache 2
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

Edytuj plik, aby wyglądaj jak poniżej:

<Location /svn>
 DAV svn
 SVNPath /home/svn

 AuthType Basic
 AuthName "Subversion Repository"
 AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
 Require valid-user
</Location>
 • Stwórz repozytorium Subversion
sudo mkdir /home/svn
sudo svnadmin create /home/svn
 • Dodaj Apache 2 Permissions do repozytorium
sudo chown -R www-data /home/svn
 • Stwórz użytkownika repozytorium

Zastąp 'username' wybraną nazwą użytkownika.

sudo htpasswd2 -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd username

Wpisz hasło.

 • Zrestartuj Apache 2
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jak zainstalować wersję Subversion serwera kontrolnego (svnserve)

 • Zainstaluj daemona Subversion i Internet services
sudo apt-get install subversion xinetd
 • Stwórz użytkownika - właściciela repozytorium
sudo adduser --system --no-create-home --home /var/svn --group --disabled-login svn
 • Stwórz lokalizację utrzymująca repozytorium
sudo mkdir /var/svn
sudo chown svn:svn /var/svn
 • Stwórz plik /etc/xinetd.d/svnserve z poniższą zawartością:
service svn
{
    port = 3690
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    wait = no
    user = svn
    server = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /var/svn
}
 • Uruchom ponownie xinetd
sudo /etc/init.d/xinetd restart
 • Stwórz pierwsze repozytorium
sudo -u svn svnadmin create /var/svn/testrepo
 • Sprawdź repozytorium
svn co svn://localhost/testrepo

Częste problemy

Jak wyłączyć resetowanie czasu/daty do UTC (GMT)

sudo cp /etc/default/rcS /etc/default/rcS_backup
gksudo gedit /etc/default/rcS
 • Znajdź tą linię
...
UTC=yes
...
 • Zamień na tą linię
UTC=no
 • Zapisz plik
 • System -> Administracja -> Czas i data

Ustaw prawidłowy czas i datę

sudo /etc/init.d/hwclock.sh restart

Jak skonfigurować dźwięk aby działał prawidłowo w GNOME

sudo killall esd
sudo cp /etc/esound/esd.conf /etc/esound/esd.conf_backup
gksudo gedit /etc/esound/esd.conf
 • Znajdź tą sekcję
...
auto_spawn=0
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 5
...
 • Zamień na te linie
auto_spawn=1
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d default
 • Zapisz plik
sudo apt-get install libesd-alsa0
gksudo gedit /etc/asound.conf
 • Wstaw poniższe linie do nowego pliku
pcm.card0 {
type hw
card 0
}

pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
}

pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1025
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 2048
buffer_size 32768
rate 48000
}
bindings {
0 0
1 1
}
}
 • Zapisz plik
sudo ln -fs /usr/lib/libesd.so.0 /usr/lib/libesd.so.1
System -> Preferencje -> Dźwięk
Preferencje dźwięku
Zakładka Dźwięki -> Dźwięki systemowe (Odznaczone)
 • Zapisz i zamknij wszystkie aplikacje, zrestartuj komputer

Jak wymusić opróżnienie kosza w GNOME

sudo rm -fr $HOME/.Trash/

Jak usunąć zduplikowane menu/pozycje w menu w GNOME

Jak odświeżyć menu Miejsca w GNOME (jeśli punkty montowania do /media/ w /etc/fstab nie są widoczne)

sudo /etc/init.d/dbus restart

Jak stworzyć statyczne połączenie (nie dhcp) LAN (WLAN) w KDE

 • Zakładam, że pomyślnie utworzyłeś połączenie WLAN w Windows
 • Aby umożliwić połączenie postępuj według zaleceń:
 • Idź do K-menu -> Ustawienia systemowe -> Ustawienia sieciowe
 • Wejdź w tryb Administratora
 • Wybierz zakładkę Interfejsy sieciowe i interfejs wireless (zazwyczaj ath0) aby skonfigurować
 • Kliknij Konfiguruj interfejsy...
 • Wybierz Ręcznie lub Automatycznie. Zaznacz Ręcznie.
 • Fill the preferred IP address to identify your computer and the netmask. Choose to activate when computer starts
 • Kliknij Advanced Settings aby otrzymać więcej ustawień
 • Select Routes tab and fill the gateway IP address
 • Make sure you choose the correct device in the right dropdown (e.g. ath0)
 • Idź do K-menu -> Internet -> Asystent Wireless
 • Right click on preferred connection ssid
 • Choose and complete fields for Manual connection
 • Kliknij Ok
 • Stwórz konfigurację połączenia
gksudo gedit /etc/wpa_supplicant.conf
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
network={
ssid="YOUR_PREFERRED_CONNECTION_SSID"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk="STRING_TO_GENERATE_PASSWORD"
#psk=123456789 #you have option to use connection key instead of connection password
}
 • Zapisz plik
 • Stwórz skrypt:
gksudo gedit /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Wklej poniższe linie do nowego pliku
#! /bin/sh
# wifi: wpa_supplicant init
echo " * [Wifi]: Enabling WPA supplicant..."
if [ -x /sbin/wpa_supplicant ]; then
/sbin/wpa_supplicant -B -i ath0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D madwifi -w
fi
exit 0
 • Zapisz plik
 • Make sure both file readable and executable
sudo chmod +r /etc/wpa_supplicant.conf
sudo chmod +x /etc/init.d/wifi_wpa.sh
 • Ustaw, aby połączenie startowało ze startem systemu.
sudo ln -s /etc/init.d/wifi_wpa.sh /etc/rcS.d/S40netwifiwpa
 • Zamknij otwarte aplikacje, uruchom ponownie komputer.

Jak uzyskać rozdzielczość 1400x1050

Personal tools