Ubuntu:Saucy lo

From

Jump to: navigation, search

Ubuntuguide ແປເປັນລາວໂດຍກູໂກ

ຖ້າຫາກວ່າພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫນ້າເວັບໄດ້ຖືກແປ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມຊຸມ (ໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ) ໃຫ້ແປຫຼາຍຂອງມັນ.

Personal tools